Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne Przez odpady niebezpieczne - rozumie się te odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.).

W związku z powyższym gospodarka odpadami niebezpiecznymi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wyszczególniono w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923):

Lista A stanowi listę odpadów, które posiadają którąkolwiek właściwość z załącznika nr 4 do ustawy o odpadach oraz w skład których wchodzą:

Lista odpadów niebezpiecznych A

 • 1. odpady medyczne i weterynaryjne,
 • 2. środki farmaceutyczne, leki i związki stosowane w medycynie lub w weterynarii,
 • 3. środki do impregnacji lub konserwacji drewna,
 • 4. biocydy i środki fitofarmaceutyczne,
 • 5. pozostałości substancji stosowanych jako rozpuszczalniki,
 • 6. halogenowane substancje organiczne nie stosowane jako rozpuszczalniki z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych,
 • 7. sole hartownicze zawierające cyjanki,
 • 8. oleje mineralne i substancje oleiste (np. z obróbki metali),
 • 9. emulsje, mieszaniny: olej-woda, węglowodór-woda,
 • 10. substancje zawierające PCB (np. dielektryki itp.),
 • 11. materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej (np. pozostałości podestylacyjne itp.),
 • 12. tusze, barwniki, pigmenty, farby, lakiery lub pokosty,
 • 13. żywice, lateks, plastyfikatory, kleje lub spoiwa,
 • 14. substancje powstające w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na człowieka lub środowisko jest nieznane (np. pozostałości laboratoryjne itp.),
 • 15. środki pirotechniczne i inne materiały wybuchowe,
 • 16. chemikalia stosowane w przemyśle fotograficznym lub do obróbki zdjęć (np. do wywoływania),
 • 17. wszelkie substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowolną pochodną polichlorowanego di-benzofuranu,
 • 18. wszelkie substancje lub przedmioty zanieczyszczone dowolną pochodną polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny.
 • Spośród odpadów niebezpiecznych wyróżnione są grupy odpadów wymagające szczególnych zasad postępowania. Należą do nich:

  • odpady zawierające PCB (polichlorowane bifenyle),
  • odpady azbestowe,
  • oleje smarowe,
  • baterie i akumulatory,
  • odpady medyczne i weterynaryjne,
  • świetlówki i żarówki energooszczędne,
  • przeterminowane leki.
Lista B stanowi listę odpadów, które zawierają którykolwiek ze składników zamieszczonych w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz posiadają którąkolwiek z właściwości wymienionych w załączniku nr 4, a które składają się z:

Lista odpadów niebezpiecznych B

 • 1. mydeł, tłuszczów lub wosków pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego,
 • 2. niehalogenowanych substancji organicznych nie stosowanych jako rozpuszczalniki,
 • 3. nieorganicznych substancji nie zawierających metali lub związków metali,
 • 4. popiołów lub żużli,
 • 5. gleby i ziemi, w tym urobku z pogłębiania,
 • 6. soli hartowniczych nie zawierających cyjanków,
 • 7. pyłów lub proszków metalicznych,
 • 8. zużytych materiałów katalitycznych,
 • 9. cieczy lub szlamów zawierających metale lub związki metali,
 • 10. pozostałości z operacji usuwania zanieczyszczeń (np. pyły z filtrów), z wyjątkiem (29), (30) i (33),
 • 11. szlamów z płuczek,
 • 12. szlamów z zakładów uzdatniania wody,
 • 13. pozostałości z dekarbonizacji,
 • 14. pozostałości z kolumn jonowymiennych,
 • 15. osadów ściekowych, nie poddanych unieszkodliwieniu lub nie nadających się do zastosowania w rolnictwie,
 • 16. osadów z czyszczenia zbiorników lub urządzeń,
 • 17. urządzeń zanieczyszczonych,
 • 18. pojemników zanieczyszczonych po produktach, które zawierały jeden lub więcej składników wymienionych w załączniku nr 3 (np. opakowania, butle gazowe itp.),
 • 19. baterii, akumulatorów i innych ogniw elektrycznych,
 • 20. olejów roślinnych,
 • 21. substancji lub przedmiotów pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z gospodarstw domowych,
 • 22. innych odpadów,

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne powstają zarówno w sektorze gospodarczym, jak i w gospodarstwach domowych. Są to wszystkie przedmioty i substancje niebezpieczne, których posiadacz się pozbywa, zamierza się pozbyć lub jest do ich pozbycia się zobowiązany.

Najlepszym rozwiązaniem dla rzetelnej gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest korzystanie z usług firmy EkoEuropa Energy Sp. z o.o. Firma zapewnia specjalistyczną i kompleksową obsługę z w zakresie usuwania odpadów niebezpiecznych obejmującą:

Firma posiada wszystkie zezwolenia na prowadzenie działalności, a pojazdy firmy spełniają wymogi ADR. Zapraszamy do współpracy.

Facebook

Zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na portalu facebook.

pojemniki na odpady

Oferujemy pojemniki, które są odporne na przekłucie, konstrukcja otworu wrzutowego umożliwia bezpieczne i wygodne zbieranie odpadów.

Pojemniki na odpady Pojemniki na odpady

ZGŁOŚ ODBIÓR ODPADÓW

Poprzez formularz na stronie możesz w łatwy sposób zgłosić odbiór odpadów.

Nasz adres

EkoEuropa Energy Sp. z o.o.
00-848 Warszawa
ul. Żelazna 59a lok. 1324
Adres do korespondencji:
ul. Ząbkowska 23/25 lok. U-10
03-736 Warszawa
tel. (22) 631 88 97
NIP: 527-26-32-018
REGON: 141749935

e-mail: info@ekoeuropa.pl